Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSALLAŞMA
     AİLE ANAYASASI
     AİLE ŞİRKETLERİ
     YÖNETİM UZMANI
     ISO 9001
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     İŞ GÜVENLİĞİ
     ISO 27001
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları

 
 

KURUMSALLAŞMA ve ISO 9001


(Dünya Gazetesi 26.12.2006'da yayınlanmıştır.)
(Yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir)
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Bilindiği gibi kurumsallaşma uzun bir maraton. Koşmaya başlamak yetmiyor. Önemli olan başlamak değil bu uzun soluklu koşuyu bitirebilmek. Kurumsallaşma yolunda birçok firma harekete geçmiş durumda. Her firmanın kendine göre planı, programı ve stratejileri bulunmakta. Kurumsallaşmaya çalışan birçok firma her nedense kendi yaşattıkları firma içi sistemlerinden memnun olarak çalışmalarını sürdürürler. Her kuruluşun kendine ait bir kalite sistemi mevcuttur ancak yüzde yüz bir kalite yönetim sistemi kurmak ISO 9001:2008 kalite yönetim sistemini uygulamaktan geçmektedir.

Kurumsallaşma için ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi iyi bir başlangıç olacaktır. ISO 9001:2008 standartları firmaların kendilerini geliştirip bir düzen ve disiplin içinde çalışmalarını sağlayacaktır. ISO sistemi sayesinde ilk olarak doküman kontrolünüzü sağlamış olacaksınız. Bu sayede kullandığınız her türlü kayıtlar(formlar, talimatlar) bir düzen içinde kullanılıp saklanacak ve çoğaltılacaktır. Dokümantasyon kontrolü, size iş akış süreçlerini kayıt altına almanıza ve kimin, neyi, nerde, ne zaman yapacağını göstereceğinden dolayı bilgi karmaşasından ve fazla kırtasiyeden de sizi kurtaracaktır. ISO 9001:2008 dokümantasyon şartları, firmanızın kayıtlarını muhafaza, korunma, tekrar elde edilebilme, elden çıkarma, kullanım noktalarında bulunabilme gibi gereklilikleri sağlamış olacaktır.

İkinci olarak yönetim sürekli iyileşme için taahhüdde bulunacak ve uygulama için yetki ve kaynak kullanacaktır. Yönetim, müşteri odaklı ürün veya hizmet sunacağını, müşteri ihtiyaç ve beklentilerine göre hareket edeceğini beyan edecek ve bu beyanı yerine getirecektir. Yönetim tüm birimleri içine alacak şekilde kalite hedefleri koyacak ve bunları gerçekleştirmek için çaba sarf edecektir. Burada dikkat edilmesi gereken bir diğer nokta da bu hedeflerin gerçekleştirilebilir olması gerektiğidir. Yönetim bir organizasyon el kitabı oluşturulmasına önderlik edecek, yetki ve sorumlulukları belirleyerek karmaşıklığın önüne geçebilecektir. ISO sisteminde yönetim, bir kalite yöneticisi atayacak ve ISO sisteminin uygulanmasını, takibini ve gerekli iyileştirmeleri bu sayede yapabilecektir. Kalite yöneticisi firma içinden biri de olabilir, dışarıdan bu görev için biri de çalıştırabilir. Kalite yöneticisine gerekli durumlarda yardımcı olabilmesi için en az iki iç tetkikçi belirlenip sistemin işlerliği denetlenecek ve gerekli düzeltmeler yapılabilecektir. Yönetime düşen önemli bir görevde iç iletişimi sağlamada istekli olmaları ve iç iletişime önem verdiklerini tüm çalışanlara göstermek olacaktır. Bilgi akışı ISO sistemlerinde her yeni revizyonda daha da önem kazanmaktadır.

Üçüncü olarak ISO 9001:2008 kaynakların etkin ve verimli kullanımını sağlamaktadır. Kaynakların tespitinde değerlendirmeler yapılmakta, insan kaynaklarını bilinçlendirerek yeterlilik kazandırılmaktadır. Alt yapı imkanlarının sürekli iyileştirilmesini sağladığı gibi ekipman, donanım, yazılım, destek hizmetlerini de bir sistem içinde yürütmeyi sağlar. Çalışma ortamına önem verir, ürün veya hizmet için yeterli olmasını sağlar.

Dördüncü olarak ürün veya hizmetin gerçekleştirilmesinde planlamaya önem vererek firmayı planlı bir çalışma ortamına itmektedir. Teslimat ve destek hizmetlerinin yanı sıra kanuni şartlarında yerine getirilmesinde firmayı teşvik eder. Ürün tesliminde şartların tanımlanması, anlaşmazlıkların çözümü, müşteri şartlarının teyidi gibi konuları problem olmaktan çıkarır. Müşteri ile iletişime önem verilmesini sağlar. Siparişlerin değerlendirilmesini, sözleşmeleri, düzeltmeleri yapabilmeyi sağlar. Özellikle üretim firmalarında tasarımı planlamayı, geliştirmeyi, gözden geçirmeleri, doğrulama, geçerli kılma ve değişikleri kolayca sağlayabilirsiniz. Satın alımda tedarikçilerinizi değerlendirmeyi, seçim kriterleri oluşturmayı sağlayabilirsiniz. Firmanız için bir satın alma sistemi oluşturmak mümkün hale gelir. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sisteminde ürün veya hizmetin sunulmasında planlama ve kontrol imkânları geliştirilebilir. Müşteri mülkiyeti kavramıyla müşteriye ait ürünü kontrol altına almayı, kayıp, zarar, hasar gibi uygunsuzluklara çözüm geliştirmeyi sağlar ve problem olmaktan çıkarır. Ürün muhafazasını sağlayan taşıma, ambalajlama, depolama gibi faaliyetleri ürün teslimine kadar gözetir. İzleme ve ölçme cihazlarının kontrolüne imkân tanır ve belirli aralıklarla ulusal ya da uluslararası standartlara bağlantılı olarak cihazların kontrolünü ve kalibrasyonunu sağlar.

Beşinci ve sonuncu adım olarak ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi izleme, ölçme, analiz ve iyileştirmeye imkân vermektedir. Ürünün uygunluğunu, sistemin uygunluğunu denetler, sürekli iyileştirmeye fırsat verir ve istatistiksel teknikleri kullanmayı sağlar. Müşteri memnuniyetini ölçmeyi ve değerlendirme yapmayı sistem şartı olarak ister. İç tetkiklerin yapılmasını, gerekli düzeltmeler ve yeniliklerin yapılarak raporlanmasını sistem şartı olarak ister. Uygun olmayan ürünün kontrolünü sağlar ve bunun yanlışlıkla kullanımının önüne geçer. ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi sayesinde toplanan verilerin analizi yapılacak ve sistemin etkinliği ölçülecektir. Gelişim fırsatları değerlendirilecek, müşteri memnuniyeti ve müşteri şartlarına uygunluk sağlanacaktır.

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi, kalite politikası, kalite hedefleri, tetkik sonuçları, düzeltici faaliyet, önleyici faaliyet gibi konuları sistem içine alarak sürekli iyileştirmeye olanak verir. ISO sistemi proses odaklıdır. İhtiyaç duyulan proseslerin tanımlanması, sırası ve etkileşimlerinin belirlenmesi önemlidir. Kalite hedefleri konularak bu hedeflere ne kadar yaklaşıldığını ölçmek çok önemlidir. Yönetim sistemi planlamasının gerçekleştirilmesi şarttır. Buna iş planlaması da diyebiliriz. Yönetim gözden geçirme toplantısı yapmak ve bu toplantıda iyileştirme fırsatlarını ve sistemde değişiklik yapma ihtiyacı olup olmadığını değerlendirmek zorunlu hale gelmiştir.

Son olarak şöyle diyebiliriz; iyi bir başlangıç yapmak isteyen kuruluşlar ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini firmalarında uygulamalıdırlar. Günümüzde birçok firma sistemi kurmadan belge almak istemektedir. Devlet ihalelerine girmek için istenen bu belgenin firmalara uzun vadede hiçbir yararının olmadığı görülecektir. 1 Haftada belge alan ve ISO belgem var diyen firmalar her gün biraz daha fazlalaşmaktadır. Bu da ülkemizdeki kalite ve kurumsallaşma gibi önemli kavramlara zarar vermektedir. Firma sahipleri büyük emeklerle kurdukları firmalarını iyiye, daha iyiye götürmek istiyorlarsa ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemini hakkıyla firmalarında uygulamaları ve sahip çıkmaları onları hedeflerine daha kolay ulaştıracaktır.

İyi bir başlangıç için çok geç değil.
 

Fevzi Kostak
Yönetim ve Kalite Uzmanı

ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
kostak@etikadanismanlik.com

 

ENGLİSH ARTİCLES

İNSTİTUTİONALİZATİON AND ISO 9001

As it is known for a long marathon institutionalization. Not enough to start running. It's not that important to begin to end the long-term condition. Many firms acted in the way of institutionalization are online. Each company's own according to plan, program and strategies are available. Institutional working for some reason many companies are satisfied with the system in their own lives company shall pursue their work. Each organization has its own quality system, but one hundred percent to establish a quality management system ISO 9001:2008 quality management system is not being applied.

ISO 9001:2008 Quality Management System for institutionalization would be a good start. ISO 9001:2008 standards, companies can develop themselves in their work will provide an order and discipline. ISO system will allow you to check with you first document. In this way, you're using all kinds of records (forms, instructions) in order to be stored and whether reproduced. Documentation control, workflow processes to register you to receive and who, what, where and when to do so will show information from the chaos and you can save more stationery. ISO 9001:2008 documentation requirements, your company records protection, protection, Can be obtained again, disposal, use of points will be able to have achieved such requirements.

Second, the administration will have continuous improvement and implementation for taahhüdde will use the powers and resources. Management, customer-oriented products or services will be offered, according to customer needs and expectations will move to declare, and this statement will be fulfilled. Management into all the units to receive them to achieve quality targets and efforts will be put. Another point to be considered here also means you must have these goals can be realized. Management manual to be created to lead an organization, powers and responsibilities set in front of the complex will be able to pass. ISO system management, will appoint a quality manager and the implementation of the ISO system, and the necessary improvements so that tracking will be able to do. Quality manager may also be one of the firm, one can run for this position from the outside. Quality managers in appropriate cases to at least two internal audit process can help determine whether the system's functioning and necessary adjustments in the audit will be made. In an important task falls to management in the provision of internal communication and internal communication to the willingness of all employees to show their importance will be. Each new revision of ISO system in the flow of information is gaining more importance.

Thirdly, effective and efficient use of ISO 9001:2008 provides resources. Assessments are made in the determination of resources, human resources, awareness gained by being competent. Ensure continuous improvement of infrastructure facilities like equipment, hardware, software, support services, also provides a system to play within. Is concerned about the working environment, sufficient to ensure the product or service.

Fourth, the product or service in realization of the importance of planning the working environment by giving it a firm has planned. Delivery and support services, as well as the legal requirements rather than in bringing the company encourages. Identification of the product delivery requirements, dispute resolution, customer requirements, such as confirmation of the problem issues are to be removed. Provides an emphasis on customer communication. Assessment orders, contracts, ensures corrections. Especially in manufacturing companies design planning, development, review, validation, validate, and can make changes easily. Your suppliers to evaluate the purchase, selection criteria can help to create.

Create a purchasing system for your company becomes possible. ISO 9001:2008 Quality Management System of the product or service can be developed in submitting planning and control facilities. With the concept of property belonging to the client customer to control the product, loss, damage, damage to develop solutions to provide such non-compliance and the problem is being removed. Products that provide protection to the transportation, packaging, storage until such activities shall ensure the product delivered. Monitoring and measuring devices at regular intervals and allows the control of national or international standards in conjunction with control devices and provides calibration.

The fifth and last step of the ISO 9001:2008 Quality Management System monitoring, measuring, analyzing and improving allows. Suitability of the product, the system checks the suitability of continuous improvements and provide opportunities to use statistical techniques allow. To measure customer satisfaction and evaluation as a condition of the system you want to do. Internal audit done, make the necessary corrections and improvements to the reporting system as a condition of want. Unsuitable product provides control and that prevents accidental usage. ISO 9001:2008 Quality Management System through the analysis of collected data and the system's effectiveness will be measured to be done. Development opportunities will be evaluated, in terms of customer satisfaction and customer convenience will be provided.

ISO 9001:2008 Quality Management System, quality policy, quality objectives, inspection results, corrective actions, preventive actions by taking into issues such as the system allows continuous improvements. ISO system process oriented. Identification of the needed process, determination of sequence and interaction is important. Quality targets can be placed to measure these goals is how close is very important. Realization of management system planning is essential. Business planning also can say it. Management review meetings, where opportunities for improvement and at this meeting and make changes to the system needs to assess whether has become mandatory.

Finally, we can say; organizations who want to make a good start ISO 9001:2008 Quality Management Systems are applied in the company. Today, many companies want to get the document from the system is set up. Want to enter public tenders to companies in the long term, this document is not of any benefit will be seen. 1 Week in the document area and got the ISO document that more firms are becoming a little bit every day. This in our country, damage the quality and institutionalization are important concepts, such as. Company owners built their companies with large crawl better, better if they want to take the company's ISO 9001:2008 Quality Management System in the applications properly and will have easier access to target them out.

Not too late for a good start.

Fevzi Kostak
Management and Quality Specialist

 

ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
kostak@etikadanismanlik.com

 

 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA