Anasayfa    Hakkımızda    Makaleler    Duyurular    İnsan Kaynakları    Basında ETİKA    Referanslar    İletişim    


     KURUMSALLAŞMA
     AİLE ANAYASASI
     AİLE ŞİRKETLERİ
     YÖNETİM UZMANI
     ISO 9001
     ISO 22000
     ISO 14001
     ISO 13485
     ISO 16949
     OHSAS 18001
     İŞ GÜVENLİĞİ
     ISO 27001
     CE MARKALAMA
     EĞİTİM PROGRAMLARI
     Hizmet Talep Formları

 

BENCHMARKİNG (KIYASLAMA)


(Yazılar kaynak gösterilerek kullanılabilir) 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu

Özet bir tanımla kıyaslama, işletmenin performansını, sınıfının en iyisi olan işletmeninki ile karşılaştırarak "en iyi" nin bu performans seviyesini nasıl yakaladığını belirleyip, elde edilen bilgileri işletmenin amaç ve hedefleri için bir temel oluşturacak biçimde kullanmaktır.

Kıyaslama ya da genel adıyla Benchmarking, kimin en iyi olduğunu, kimin standartları geliştirdiğini ve daha da önemlisi standardın ne olduğunu belirleyen araştırma çalışmasıdır. 1900´ lü yıllarda A.B.D.´ de gündeme gelmiş, ülkemizde ise henüz çok yeni ve uygulaması son derece sınırlı bir faaliyet niteliğindedir.

Gerçek kıyaslama, kesintisiz bir süreçtir; çünkü piyasa sürekli değişim içindedir.

Sürekli iyileşme ve değişim artık kaçınılmazdır. Sertleşen rekabet işletmelerin sistemlerini sistematik olarak gözden geçirip geliştirmelerini gerekli kılmıştır. Tüm bu gelişmeler özellikle Amerika ve Avrupa´da birbiri ardına yeni yönetim tekniklerinin geliştirilmesine ve bunun yanında Japonya´nın başı çektiği "Kalite Devrimi"nin Batı´yı etkisine almasına yol açmıştır. Benchmarking´de bu gelişmeler sonucu ortaya çıkmış bir yönetsel araçtır.

Rekabet ortamında faaliyette bulunan işletme etkinlik, verimlilik, kalite, esneklik, teslimat, yenilik yapabilme gibi faaliyetlerinde daha başarılı olma ihtiyacı içinde bulunuyor ve bu alanlarda gelişimi gerçekleştirmek istiyorsa bu işletme için Benchmarking gereğinden söz edilebilir.
Benchmarking faaliyeti için işbirliği yapacak ve bilgi alışverişinde bulunacak "kıyas edilecek ortak" aynı sektörde rakip bir firma olabileceği gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren başka bir işletme de olabilir. Kıyas ortağının seçiminde en önemli faktör, söz konusu firmanın seçilen kıyaslama konusunda faaliyet alanında başarılı ve üstünlük sahibi olmasıdır. Benchmarking çalışmasını gerçekleştirecek ekipler kıyas ortaklarını belirlerken son derece titiz ve detaylı bir araştırma yapmalı; kıyas ortağının seçimini yapabilmek için gerekli bilgileri, endüstriyel süreli yayınlar, en iyi firma araştırmaları, faaliyet raporları, araştırma enstitüleri, danışmanlar, müşteriler, kütüphaneler, seminerler ve üniversite kaynaklarından sağlayabilirler.

Benchmarking Faaliyeti Beş Temel Adımdan Oluşmaktadır:

 1. Hangi konuda Benchmarking yapılacağını kararlaştırmak

 2. Benchmarking ekibini oluşturmak

 3. Benchmarking ortağını belirlemek

 4. Benchmarking bilgilerini toplamak ve değerlendirmek

 5. Uygulamak

Benchmarking´in temelinde yatan noktalar şunlardır;

 •  Sürekli gelişim esastır.

 •  Atılımcı olumlu bir yaklaşımdır.

 •  Uygulamalara yöneliktir.

 •  Yalnızca en iyi uygulamalara dönüktür.

 •  Taraflar arasında ortak ve karşılıklı bir yararlanmaya dayanır.

 •  Belirlilik: Benchmarking´in kapsamı tümüyle belirlenmelidir.

 •  Ölçülebilirlilik: Benchmarking´in temel ilkelerini akla uygun şekilde ölçmek mümkündür.

 •  Uygunluk: Benchmarking yönetimin yatırım stiline uygun olmalıdır.

 •  İlerlemeyi hedeflemek.

 •  Yönetici yaptığı yatırım bilgisini (Pozitif, negatif ya da tarafsız) Benchmarking ile öğrenir.

Benchmarking, başka firmalarla süreçleri kıyaslayarak gelişim sağlayan bir yöntem olduğu için bazen şirketler tarafından yanlış değerlendirilmektedir. Oysa bu firmaların algılandığının aksine Benchmarking; Sanayi casusluğu DEĞİLDİR!

Fevzi Kostak
Yönetim ve Kalite Uzmanı


ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
kostak@etikadanismanlik.com

ENGLİSH ARTİCLES

BENCHMARKİNG

A summary of the comparison, business performance, best in class as that of the business by comparing the "best of" capture the performance level to determine how, and information obtained by the business goals and objectives will form the basis for a way to use.

Benchmarking or comparison with the general name, who is the best, who is developing the standards and, more importantly, what is the standard set is the work of the research. 1900  years in the USA has come into question our country so new and yet extremely limited application in the nature of an activity.

Real comparison, is a constant process because the market is in constant change.

Continuous improvement and change is now inevitable. Hardening of the system of competitive enterprises systematically review and has made the necessary improvements. All of these developments, especially in America and Europe after another to the development of new management techniques, and take the lead in Japan as well as the "Quality Revolution" has led the West to take effect. As a result of these developments have appeared Benchmarking'de an administrative tool.

Operating in a competitive environment in which business activity, productivity, quality, flexibility, delivery, such as innovations can be more successful in its activities is in need of development in this field if you want to perform for the benchmarking of this business should be mentioned.

Will cooperate and exchange information for benchmarking activities will be located in the "to be compared to common" in the same industry as a competitor could be another business may be operating in different sectors. Most important factor in the selection of comparable partners, these companies operate in the selected comparison subjects to have superiority in the field and is successful. Benchmarking work to fulfill the team compared to their partners when determining an extremely meticulous and detailed research must be made comparable partner selection to make the necessary information, industry periodicals, the best company research, annual reports, research institutes, consultants, customers, libraries, seminars and university resources can provide.

Five Basic Steps are created from Benchmarking Activities:

 • What to do about Benchmarking

 • Benchmarking team create

 • The fix to determine Benchmarking

 • Benchmarking partners to collect and evaluate information to apply

 • Perform

Underlying points are of  Benchmarking;

 • Continuous improvement is essential.

 • Has a positive progressive approach.

 • Applications oriented.

 • Only the best practice is facing.

 • Between the parties will be based on common and mutual benefit.

 • Specificity: Benchmarking'in entire scope should be determined.

 • Measuring: Benchmarking'in reasonable way to measure the basic principles is possible.

 • Eligibility: Benchmarking the administration must be suitable for investment style.

 • Progress to target.

 • Increased investment manager information (positive, negative or neutral) Benchmarking and learns.

Benchmarking, process compared with other companies as a way to ensure the development by companies that are sometimes incorrectly evaluated. However, these firms perceived contrast Benchmarking; Industrial espionage is NOT!

Fevzi Kostak
Management and Quality Specialist


ETİKA Danışmanlık ve Eğitim Ltd. Şti.
kostak@etikadanismanlik.com


 

 

 
© 2006 Tüm hakları saklıdır. | Tasarım ETİKA